سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده – استادیار بخش مهندسی مواد و متالورژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی
مرتضی میرزائی – کارشناس بخش مهندسی مواد و متالورژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پ

چکیده:

در این تحقیق از فرآیند آسیاب کاری مکانیکی کم زمان برای بررسی اثر کسر حجمی Al2O3 بر رفتار تشکیل کامپوزیت نانوساختار Al-Al2O3 استفاده گردید.چهار کسر حجمی متفاوت Al2O3 و (۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰) با ذرات پودر ریز Al مخلوط و سپس به مدت ۵ ساعت آسیاب شدند. تکنیکهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، اندازهگیری ذرات پودر با استفاده از لیزر و اندازه گیری دانسیته حجمی پودر برای بررسی اثر مقدار Al2O3 بر تغییرات مورفولوژی و رسیدن به حالت ثبات در اندازه ذرات استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد Al2O3 رسیدن به حالت ثبات اندازه ذرات در زمان های کمتری آسیاب کردن حاصل می شود. از تکنیک X-Ray map برای بررسی یکنواختی توزیع ذرات Al2O3 در زمینه Al استفاده گردید. نتایج مشخص کرد که با افزایش درصد Al2O3 ، یکنواختی توزیع آن در زمینه Al نیز بهبود می یابد. همچنین انحراف معیار مقادیر میکروسختی نمونه ها، نتایج X-ray map را تائید نمود. نتایج XRD مشخص کرد که افزایش درصد Al2O3 سبب افزایش نقصهای کریستالی و میکرو کرنش پودرهای نانو کامپوزیت آسیاب شده در مدت زمان کم می شود. این تغییرات همراه با کاهش اندازه دانه می باشد.