سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت احمدی – استادیار گروه آب دانشگاه ارومیه
سعید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

نیروی زیرفشارواردبرکف کانالدرحالت پایین افتادن سریع سطح آب و یا اعمال نیروی وزن اب درحالت پرباعث ایجاد تغییرشکلهای خمشی درپوشش می شود دراین تحقیق با استفاده از مدلسازی به روش اجزا محدود اندرکنش پوشش بتنی کف کانال و خاک بستردرشرایط مختلف از کارکرد کانال مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این بررسی نشان میدهد که بکارگیری درزهای انبساطی انقباضی درپوشش دیواره های جانبی کانالها علاوه برکاهش لنگرهای وارده به پوشش دیواره ها لنگرهای خمشی وارد برکف کانال را هم به مقدارزیاد کاهش میدههد نتایج این تحقیق نشان داد با بکارگیری یک درز دروسط کف کانال میتوان مقدار لنگرهای خمشی وارد برآن را به مقداربسیارزیادی کاهش داد بطوریکه خطر ترک خوردگی برای پوشش های با ضخامت تقریبا ۲۰ سانتی متر رفع گردد برای کانالهایی با ابعاد بزرگتر باید از بتن مسلح و یا از پوشش های انعطاف پذیر استفاده کرد. محاسبات و بکارگیری انواع حالت درزبندی برای این حالت نشان داد که با بکارگیر یدرزهایی با فاصله ۲ متر از می توان تمام لنگرهای وارده را درکلیه حالات کارکرد کانال خنثی کرد.