سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرزو آذرم – انشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
محبوبه مدنی – عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
محمدعلی ضیا – عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

بادام زمینی از نظر طب قدیم ایران حائز اهمیت است و خواص دارویی بسیاری دارد. آفلاتوکسین ها از متابولیت های ثانویه قارچی ۱ کارسینوژن بوده وهمچنین منجر به ایجاد جهش، ناقص الخلقه زایی و کاهش قدرت ایمنی در انسان و حیوان می شوند. این T 1 د که T هستن (۱٫۷۵ ug/g) ،B1T 1بادام زمینی می پردازد.بالاترین سطوح آفلاتوکسین ۱ T 1 رT 1دT 1 نT 1آفلاتوکسی T 1T 1تولید T 1T 1حرارت بر روی T 1 هT 1درج T 1 رT 1اث T مقاله به بررسی ۳۵ درجه سانتیگراد ،۳۰ ، در نمونه هایی که در ۲۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳ هفته گرمخانه گذاری شده اند، یافت شد. در دمای ۲۰ در B گزارش شد. پایین ترین غلظت آفلاتوکسین ug/g 0/ 0 تا ۶۵ /۲۶ ،۱/ ۰ تا ۲۰ /۳۷ ،۰/ ۰ تا ۵۶ / سطوح آفلاتوکسین به ترتیب ۳۰ بدست آمد. ug/g ( 0/ 0 تا ۲۹ / دمای ۱۵ درجه سانتیگراد