سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فیض اله عزیززاده فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت اله پیردشتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی اسماعیلی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

امروزه یکی از راه حلهای متداول برای حل مشکل انباشت زباله درشهرهای بزرگ تبدیل آنها به کمپوست و استفاده از آن درکشاورزی می باشد که میتواند میزان برخی مواد غذایی مورد نیاز گیاهان از جمله آهن روی مس و منگنز درخاک و گیاه را بهبود بخشد به همینمنظور آزمایشی با هدف تاثیر مصرف سه ساله کمپوست و کمپوست غنی شده برتجمع برخی عناصر کم مصرف در دو رقم برنج درسال ۸۹ بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۱۴ تیمار و ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل شاهد کود شیمیایی و ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ تن کمپوست درهکتار ساده و کمپوست همراه با مقادیر ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ درصد کود شیمیایی طبق آزمون خاک عامل فرعی نیز دو رقم برنج طارم رقم بومی و شیرودی رقم اصلح شده درنظر گرفته شد نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین تیمارهای کودی و ارقام در غلظت عناصر مس روی آهن و منگنز در بذر وجود داشت بطوریکه غلظت مس در دانه رقم طارم در اثر تیمار ۴۵ تن کمپوست + ۷۵ درصد کود شیمیایی درهکتار حدود ۷۵ درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد.