سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین علیزاده گلستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
الهه الهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی

چکیده:

صنعت کشمش پاک کنی از جمله صنایع فصلی است که فاضلاب تولیدی آن دارای آلودگی بالایی می باشد که ورود پساب تصفیه نشده کارخانه کشمش با داشتن COD بالا به تصفیه خانه شهرک صنعتی باعث شوک به سیستم تصفیه می شود بنابراین وجود یک پیش تصفیه برای این کارخانه الزامی است هدف ازاین مقاله بررسی هوادهی در پیش تصفیه پساب کشمش می باشد و برای این منظور فرایند هوادهی در ۳ دبی ۵/۵ ، ۳/۵ و ۱/۵L/min و به مدت ۲۴ ساعت انجام شد و پارامترهایی از قبیل MLSS , COD و کدورت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادک ه افزایش مدت هوادهی باعث افزایش درصد حذف cod می گردد. حذف COD درپساب تصفیه شده با دبی ۵/۵L/MIN 96/46% می گردد درحالیکه درصدحذف COD در دبی ۳/۵-۱/۵L/min به ترتیب برابر ۹۵/۳۸% و ۶۰/۹۲% می باشد درنتایج بدست آمده مشاهده شد که با افزایش مدت هوادهی میزان کاهش کدورتدر دبی ۵/۵l/min نسبت به دبی های ۳/۵و۱/۵l/min بیشتر می باشد.