سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام فاضل نجف آبادی – دانشجو دکتری آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با کاهش منابع آب قابل حصول و گسترش زندگی شهری بهره برداری بهینه از منابع آب رودخانه های کوهستانی بیشتر از گذشته ضرورت می یابد از یک دیدگاه کلی رودخانه ها به دودسته ماسه ای با ذرات ریز بستر شیب ملایم و تشکیل فرمهای بستر و شنی با ذرات درشت بستر شن و درشت تر شیب تند، عمق کم جریان و آشفتگی زیاد تقسیم بندی می شوند مدلهای عددی توسعه یافته به منظور تخمین مقاومت جریان که یکی از فاکتورهای اصلی در طراحی برنامه ریزی و اجرای پروژه های منابع آب است برای آبراهه های ماسه ای قابل کاربرد برای رودخانه های شنی نمی باشند دراین راستا هدف این مطالعه اندازه گیری محاسبه و تحلیل تاثیر ضریب بی بعد دارسی – ویسباخ برمشخصات مهم هیدولیکی نظیر نسبت ظرافت w/h ، دبی Q، شیب بستر S0، زبری نسبی d50/h و پارامتر شیلدز می باشد. بدین منظور در شرایط ازمایشگاهی با اندازه گیری عمق جریان و نیمرخ های سرعت اقدام به براورد ضریب دارسی – ویسباخ و پارامترهای هیدرولیکی موثر بر آن گردید.