سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی – شناسایی دانشکده متالورژی دانشگاه
مهدی کلانتر – استادیار دانشگاه یزد ،دانشکده متالورژی دانشگاه یزد
علیرضا مشرقی – استادیار دانشگاه یزد ،دانشکده متالورژی دانشگاه یزد
سیدصادق قاسمی – استادیار دانشگاه یزد ،دانشکده متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

در قسمت کف و بانک کوره قوس الکتریکی جرم های منیزیتی به عنوان آستر به کار گرفته می شود . این آستر به دلیل وجود تنش های حرارتی ، مکانیکی و عوامل خورنده شیمیایی بعد از مدتی تخریب شده و باید مورد تعمیر قرار گیرند. تعمیرکردن به واسطه خرابی و خوردگی معمولاً با هزینه، زمان و مشکلات مربوط به توقف کار کوره همراه می باشد .ازاین رو افزایش عمر آن ها می تواند تاثیر به سزایی در کاهش هزینه های تولید فولاد داشته باشد. در کار حاضر تاثیر دانه بندی جرم و وترکیب شیمیایی سرباره بر میزان خوردگی جرم های منیزیتی بررسی شده است . به این منظور از تست بوته با دانه بندی های مختلف جرم و ترکیب های شیمیایی مختلف سرباره در دمای℃ ۱۶۰۰ کمک گرفته شد. عمق خوردگیوریزساختارتوسط میکروسکوپ نوری ومیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و فازهای حاصل در مرزمشترک جرم با سرباره به کمک آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که میزان نفوذ سرباره و خوردگی در جرم های منیزیتی با دانه بندی ریزترکمتر بوده وهمچنین با افزایشدرصداکسید منیزیم وآلومینا در ترکیب سرباره،میزان نفوذ سرباره به داخل جرم و درنهایت خوردگی جرم منیزیتی کاهش می یابد.