سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا ملکی – استادیار دانشگاه جیرفت
انوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن عادلی – مربی دانشگاه جیرفت

چکیده:

امروزه درمکانیزاسیون کشاورزی روشهای کشاورزی دقیق جایگاه ویژه ای دارندهدف اصلی کشاورزی دقیق مصرف بهینه نهاده ها به منظوردستیابی به حداکثر بازده است یک یاز روشهای کوددهی نرخ متغیر درکشاورزی دقیق استفاده از روش پهنه بندی عناصر خاک است دراین روش کودریز با استفاده از پهنه خاک که براساس میان یابی بین محلهای نمونه برداری تهیه شده اقدام به توزیع کود درنواحی مختلف مزرعه می نماید دراین مطالعه نشن داده شده که چگونه روش بکارگرفته شده درپهنه بندی خاک می تواند برمقدار مصرف کود فسفره تاثیر گذارد پس از بررسی های مقدماتی دومزرعه درناحیه فلاندرز کشور بلژیک با ابعاد ۱۲و۵ هکتار انتخاب گردید و از عمق ده تا بیست سانتیمتری خاک نمونه برداری شد موقعیت نمونه ها بوسیله یک مکان یاب افتراقی DGPS,Trimble USA مشخص گردید و نمونه ها تحت آزمون فسفرخاک قرارگرفتند با استفاده ازنرم افزار Golden software ver8.00 surfer پهنه بهندی مزرعه براساس کل ۷۵و۵۰و۲۵درصد داده ها انجام گردید و براساس سطح فسفر موجود درنواحی مختلف مزرعه میزان مصرف کود محاسبه گردید نتایج حاصل نشان دادکه تعداد نمونه ها می تواند برمقدار مصرف کود بطور چشمگیری تاثیر گذارد.