سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یونس معزز – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند لپه کردن نخود سیاه از دو مرحله آماده سازی و لپه کردن تشکیل شده است که مرحله آماده سازی آن در ایران به روش سنتی صورت میگیرد این روش علاوه ب رنیاز به فضای وسیع برای خشک کردن دانه های خیس شده مقابل آفتاب کیفیت دانه نیز تحت تاثیر عوامل جوی کاهش می یابد با توجه به اینکه آگاهی از خواص فیزیکی دانه برای تعیین ضریب انتقال حرارت و جرم و خواص جریان درخشک کن ها ضروری می باشد و ازطرفی شناخت این خواص در تحلیل های مکانیکی دانه اهمیت زیادی دارد لذا دراین تحقیق برای بررسی تغییرات خواص فیزیکی در آماده سازی تاثیر دو سطح زمان خیس کردن ۸ و ۱۰ ساعت سه سطح دمای خشک کردن ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس و سه سطح رطوبت نهایی ۸، ۱۲ و ۱۴ درصد برپایه تر برمیانگین برخی خواص فیزیکی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که دیمانسیون ابعادی دانه اختلاف معنی دار در ترکیبهای تیماری آماده سازی نداشت.