سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید امین نیری – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
سعید جابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

نمودارهای کنترل ابزاری قوی برای پایش فرایندها هستند.یکی از انواع نمودارهای کنترل، نمودار میانگین متحرک موزون نمایی میباشد.این نمودار میتواند عملکرد خوبی برای کشف هم تغییرات کوچک وهم تغییرات بزرگ در پارامترهای فرایند را داشته باشد.اما یک نمودار کنترلمیانگین متحرک موزون نمایی به تنهایی نمیتواند هر دو نوع تغییرات را به خوبی کشف نماید،لذا استفاده از این نمودار با ضریب هموارسازی متغیربرای استفادهی جامعتر آن پیشنهاد شده است.خطای اندازه گیری یکی از پدیدههای متداول در صنعت اندازه گیری میباشد و از آنجاییکه پایش فرایندها از طریق نمودارهای کنترل به وسیله اندازه گیری صورت میگیرد در نتیجه وجود خطای اندازه گیری در نمودارهای کنترل امری رایج میباشد،که تا کنون اثر آن بر روی این نمودار کنترل بررسی نشده است. در این مقاله تاثیر خطای اندازه گیری بر روی عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی انطباق پذیر مورد بررسی قرار گرفته و برای یک مثال عددی عملکرد نمودار کنترل در حالت وجود خطای اندازه- گیری و عدم وجود خطا مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشاندهندهی کاهش عملکرد این نمودار در کشف حالات خارج از کنترل است