سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم راسخ – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت
علی عطافر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

سیاست گذاران فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی دردو دهه اخیر درجهان رواج بی سابقه ای یافته است و کم و بیش درتمامی کشورهای جهان به مرحله اجرا درامده ست خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت درفعالیت های اقتصادی بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل میدهد خصوصی سازی سیاستی است که درپی عملکرد ضعیف و غیرکارای فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و موسسات دولتی دراکثر کشورهای درحال توسعه اتخاذ گردیده است یکی از دلایل عمده برای خصوصی سازی نوآوری و تشویق کارآفرینی است نوآوری ناگهانی و بدون هرگونه سابقه ای اتفاق نمی افتد بلکه دراغلب موارد جهت گیری های اصلاحی به تدریج موجب تغییر و تحول درافراد و بهدنبال آن تغییر درفعالیت محصول و فرایند یا ابزار تولیدمی شود ودرنهایت به تبلور خلاقیت و نواوری می انجامد این مقاله به بررسی تاثیر خصوصی سازی برنوآوری کارکنان می پردازد خصوصی سازی با تغییر فرهنگ سازمانی منجر به ایجاد نوآوری درافرادمی شود