سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالله خالصی دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
عقیل لطفی – کارشناس مکانیک

چکیده:

توسعه پایدارمفهومی چندبعدی از تعادل عناصر اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی است تحلیل آمارها و مطالعه شاخصهای مصرف انرژی کشورمان نسبت به کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه لزوم برنامه ریزی و اعمال مدیریت دربخشهای مختلف انرژی بخصوص بخش صنایع را یادآور می شود ارزیابی ارتباط توسعه و اثرات خصوصی سازی بخش انرژی و بررسی روند تغییرات شاخص های انرژی کشور بیانگر آن است که کشور ما درمرحله بالایی از توسعه اقتصادی و اجتماعی قرارگرفته است ارتقا سطح کارایی عوامل تولیدو افزایش بهره وری انرژی از ضرورت های توسعه می باشد کاربرد منطقی انرژی ساماندهی به بازار انرژی کشور مدیریت انرژی دربخشهای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد تحول کیفی درمحصولات صنعتی و فرایند ها از نتایج خصوصی سازی بخش انرژی استکه حاصل آن رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کشورو جهش اقتصادی است.