سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی اردهجانی – دکترای هیدروژئولوژی زیستمحیطی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین حسینی – کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناس امور آب شاهرود

چکیده:

پیشبینی خشکسالی از جمله مسائل مهم برای مدیریت منابع آب زیرزمینی و کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی میباشد. در این تحقیق با استفاده از شبیهسازی جریان آبزیرزمینی دشت شاهرود توسط مدل ریاضی GMS6.0 تاثیرخشکسالی سال ۸۷-۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. برای شبیهسازی دشت شاهرود ابتدا مدل مفهومی دشت تهیه گردید سپس با توجه به وضعیت و وسعت منطقه مورد مطالعه شبکه ای با سلول هایی به ابعاد ۵۰۰×۵۰۰ متر مربع برای محدوده مورد نظر تهیه و پارامترهایی نظیر مقادیر هدایت هیدرولیکی، آبدهی ویژه، سنگ کف، ارتفاع سطح زمین، مرز با بار هیدرولیکی عمومی GHB) چاههای بهرهبرداری، تغذیه و مقادیر سطح ایستابی اولیه به هر یک از سلول های شبکه مدل نسبت داده شد. سپس مدل مفهومی تهیه شده به آرایههای مدل عددی تبدیل شده و برای دوره زمانی یکساله ۸۶-۸۵ در حالت ناپایدار Transient) مدل اجرا گردید. اعمال این دادهها به مدل خطای زیادی در محاسبه تغییرات سطح آبزیرزمینی به وجود میآورد. برای تصحیح خطا، مدل به روش سعی و خطا واسنجی گردید. بعد از تائید مدل به منظور بررسی تاثیر خشکسالی سال ۸۷-۸۶ به آبخوان دشت شاهرود، دادههای این سال به مدل وارد و سپس مدل اجرا گردید. در این شرایط نیز انطباق خوبی بین دادههای مشاهدهای و محاسباتی مربوط به تراز سطح آب -زیرزمینی وجود داشت. بنابراین مدل تهیه شده، میتواند برای بررسی خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد و مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت را با توجه به سناریوهای محتلف امکانپذیر میسازد