سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ایران صالحوند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اهواز
فریده عظیمی – مدیر گروه اهواز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
پرویز تیموری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

توجه و اهمیت به رودخانه کارون و دز به عنوان یک شاهرگ حیاتی که از شهرهای پرجمعیتی چون دزفول شوشتر اهواز عبور می کند و تامین کننده ی آب شرب کشاورزی صنایع متعدد در استان می باشند از ملزومات توسعه ی پایدار است و چون کیفیت آن در سالهای اخیر دچار تغییراتی شده است باید علل آن مورد بررسی قرارگیرد دراین تحقیق با روش توصیفی و همبستگی تاثیر خشکسالی بر رودخنه ی کارون و در ایستگاههای گتوند دزفول، اهواز خرمشهر مورد بررسی قرارگرفت ابتدا با روشهای دهکها دنیا له ها بارش استاندارد درصدی از نرمال سالهای خشک مشخص شد مجموع سالهای خشک و تر مقایسه شدند ولی چون این سالها خیلی پراکنده بودند ۴۰ سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۶ به چها ردوره تقسیم شد. در بررسی کیفی به استثنای دزفول در برخی موارد تغییرات بسیار شدیدی در کیفیت آب بخصوص در اروند مشاهده گردید.