سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلال سالم – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی وعضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوزری و منا
جلال برخورداری – کارشناس ارشد آبخیزداری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

از نظر اقتصادی عشایر، جامعه ای با فعالیت های اقتصادی به شمار می آیند که خصوصیت های اجتماعی، فرعنگی و شیوه سکونت ویژه ای دارند درآمد عشایر به دام و دامداری وابستهاست و بخش مهمی از نیازهای پروتئینی جمعیت کشور را فراهم می کنند. نظام تولیدی و زندگی اجتماعی عشایر با چالش ها و مشکلات فراوانی روبروست که از انها پدیده خشکسالی می باشد. جهت شناخت موانع توسعه و مشکلات اقتصادی – اجتماعی ناشی از وقوع خشکسالی در محدودهقشلاق طی ۹ سال گذشته و تاثیر آن بر زندگی عشایر طایفه طاهری شهرستان طبس و ارائه را حل جه برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی این جامعه، در سال ۱۳۸۵ به سفارش سازمان امور عشایر کشور تحقیقی در این زمینه صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت انجام مطالعات میدانی با اتکاء کامل به نمونه برداری علمی و تکمیل ۱۹ پرسشنامه آبادی (تمام آبادهای موجود در منطقه مورد مطالعه) و ۱۱۰ پرسشنامه خانوار عشایری استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از سرشماریهای عشایر کوچنده طی سالهای گذشته بوده است. بر اساس نتایج تحقیق وقوع خشکسالی در سال های گذشته تاثیراتشدید اقتصادی خشکسالی را می توان کاهش میانگین تعداد دامها، کاهش تولیدات صنایع دستی و در نهایت کاهش تولید و میانگین درآمد هر خانوار نسبت به دوره قبل از خشکسالی بوده است . همچنین از جمله مهمترین تاثیرات اجتماعی خشکسالی را می توان کاهش جمعیت این طایفه و وقوع مهاجرت خصوصا از نوع فصلی و موقت دانست. از جمله تاثیرات منفی دیگر خشکسالی بر روند توسعه منطقه مورد مطالعه، تخریب مراتع و کاهش مقدار و کیفیت علوفه تولیدی بوده است.