سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی هدائی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشدژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
سعید رحیمی هرآبادی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
سمیرا چزقه – دانشجوی کارشناسی ارشدژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت عوامل موثر بر جابجایی عوارض ماسه ای و میزان تاثیر آنها از مسائلی است که مورد توجه بسیاری از محققان جهان قرار گرفته است خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که با روند تدریجی در هر نوع اقلیمی احتمال وقوع دارد. وقوع این پدیده به طور متناوب از ویژگی های بارز اقلیمی در مناطق حاشیه کویر و نواحی اطراف آن است، که این مسئله به علت مجاورت این مناطق با تپه های ماسه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که هدف ازاین تحقیق بررسی میزان تاثیرخشکسالی بر طوفان های ماسه ای است نخست شاخص SPI به عنوان بهترین شاخص جهت پایش خشکسالی در منطقه تعیین و در یک دوره ی سی ساله مورد بررسی و میزان ارتباط آن با فراوانی طوفان های ماسه از طریق تحلیل های آماری(ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن) مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که خشکسالی در این منطقه بر اساس محاسبات صورت گرفته دارای درجه متوسط تا شدیدی است و همچنین ارتباط مشخصی بین خشکسالی و فراوانی طوفان ماسه در منطقه مورد مطالعه دیده می شود. که ضرورت برنامه ریزی صحیح مدیران را در این زمینه نشان می دهد.