سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر زارعی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
معصومه فراستی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چم
هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
شبنم نوروزپور – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

خشکسالی از پدیده های طبیعی است که رخداد آن در طبیعت از قانونمندی خاص خود پیروی می کند ولی تشدید، فراوانی، وقوع و تکرار آن به فعالیت انسان ها در طبیعت بستگی دار د . از مهمترین اثرات خشکسالی م ی توان به تخریب کیفیت آب، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و بیابا ن زایی اشاره کرد. در این مقاله جهت بررسی تاثیر خشکسالی- های اخیر بر کیفیت آب زیر زمینی، از نتایج آنالیز هیدروشیمیایی نمونه های آب برداشت شده از چاههای موجود در سه دشت ایذه- پیون، دزفول – اندیمشک و گتوند- عقیلی واقع در استان خوزستان در دو سال آبی ۸۵-۸۶ (با بارندگی مناسب) و ۸۶-۸۷ (با کاهش چشمگیری در میزان بارش) استفاده شد. پارامترهای مورد بررسی شامل غلظت یونهای کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، ب ی کربنات، سولفات، کلر، هدایت الکتریکی، مواد جامد محلول و PH می باشد. جهت بررسی اینکه خشکسالی مذکور سبب ایجاد تغییر در فرایندهای واقعی تاثیر گذار بر شیمی آب زیرزمینی در دشتهای مورد بحث شده است یا خیر از آزمون ناپارامتری من -ویتنی و تحلیل عاملی استفاده شد . نتایج نشان داد هرچند خشکسالی سال ۸۶-۸۷ تاثیر چشمگیری بر کیفیت آب زیرزمینی در دشت های مورد بحث نداشته است ولی در صورت ادامه خشکسالی، احتمال تاثیرپذیری کیفیت آب زیر زمینی زیاد می