سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا سبزواری – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بهنوش رحیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر خراش دهی پوسته بذر اسید کلریدریک بر خصوصیات جوانه زنی نخود رقم کاکا دارای بنیه متفاوت، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. تیامارهای آزمایشی شامل پیری زود رس در سه سطح ۰ و ۲۴ و ۴۸ ساعت پیری د رحرارت ۴۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد و به دنبال آن غوطه ور سازی در اسید کلریدریک درهفت سطح شاهد خشک، آب مقطر ، ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ و ۲/۵ نرمال به مدت نیم ساعت بود. بذرها بعد از اعمال تیمارهای فوق به مدت هفت روز در ژرمیناتور در حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای پیری زود رس باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه شد. تیمارهای اسید کلریدریک باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی در بذور با بنیه متفاوت شد. تاثیر منفی اسید کلریدریک با افزایش غلظت آن افزایش یافت. تنها هیدروپرایمینگ باعث بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر جوانه زنی بذر نخود درتمام تیمارهای پیری زودرس شد. براساس نتایج این آزمایش، تیمار با اسید کلریدریک تیمار مناسبی برای پرایمینگ بذرهای دارای بنیه کم نیست. هیدروپرایمینگ حتی برای مدت کم م یتواند باعث بهبود خصوصیات جوانه زنی نخود شود.