سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان جلیلیان – دانشجوی کارشناسی اصلاح نباتات
اکبر دشتی اقجه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

سیستم خا کورزی حفاظتی یکی از روشهایی استکه میتوانددرافزایش عملکرد محصول نقش موثری داشته باشد سیستم خاک ورزی شامل موارد متعددی است که وقتی ترکیبی از این تکنیکها به کاربرده میشودصرفه جوی دروقت و انرژی و تقویت منابع آب وخاک را سبب می شود این سیستم ها درافزایش میزان عملکرد محصول دربین سایر روشها به میزان ۱۹۶۲ کیلوگرم افزایش وزن غدههای سیب زمینی ۱۰ درصد درآزمایشهای مورد بررسی سهم مهمی داشته است همچنین باعث افزایش پنجه زنی و سنبله درواحد سطح نیز می گردد و درمقایسه با روشهای خاک ورزی مرسوم عملکرد بهتری را درافزایش محصول و وزن هزاردانه برخوردار می باشد حفظ بقایای گیاهی یکی زاروشهای مهم درحفظ رطوبت و کاهش میزان تبخیر به میزان ۳۴تا ۵۰درصد است و همچنین درافزایش مواد آلی خاک به میزان ۷٫۲درصد است که درآزمایشهای صورت گرفته بدست آمده است.