سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج اسدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد بندرعباس

چکیده:

کاهش عملیات خاکورزی میتواند سبب صرفه جویی درزمان و طول دوره کاشت شود لذا با توجهبه رویکرد نوین درمدیریت تولید مزارع کشاورزی و ضرورت های جایگزینی سیستم های خاکورزی حفاظتی بجای روشهای مرسوم که میتواند با پوششی از بقایای گیاهی درسطح خاک مانع فرسایش افزایش مواد آلی خاک و بهبود خصوصیات فیزیکی آن شود درنیتجه کمک بیشتری به حفظ میکروارگانیسم های مفید موجود می نماید و همچنین از هدررفتن رطوبت خاک جلوگیری کرده و درنهایت تاثیر مثبت درافزایش عملکرد محصول داشته است دراین تحقیق اثرات روشهای خاکورزی حفاظتی و مرسوم درخصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد ذرت دردشت حاجی آباد مورد بررسی قرارگرفت که درآن از ازمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار استفاده شد تیمارهای خاک ورزی عبارت بودند از گاو اهن برگردان دار +دوبار دیسک با عمق ۸تا۱۰ سانتیمتر بعنوان تیمار مرسوم گاو آهن چیزل با تیغه های پنجه غازی +یکباردیسک سبک با عمق ۸تا۱۰ سانتیمتر یکباردیسکسبک با عمق ۸تا۱۰ سانتیمتر دوباردیسک سبک عمد برهم با عمق ۸تا۱۰ سانتیمتر بعنوان کم خاک ورزی درنظر گرفته شد.