سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدین ارشدی خمسه – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی رشادصدقی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقی
رسول احمدی عدلی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر خاک ورزی حفاظتی برروی برنامه ریزی آبیاری و خصوصیات کمی و کیفی کلزای بهاره رقم RGS003 آزمایشی بصورت کرتهای خرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار دربافت sandy -clay -loam درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی درسال ۱۳۸۸ انجام گردید تیمارهای خاک ورزی شامل T1 خاک ورزی مرسوم، T2 کم خاک ورزی و T3 بی خاک ورزی بوده و تیمارهای آبیاری شامل ابیاری پس از I125 و I2 50 و ۷۵ I3 درصد تخلیه رطوبتی درعمق توسعه ریشه می باشند مقدار آب براساس میزان تخلیه رطوبتی درناحیه توسعه ریشه محاسبه و اعمال گردید نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای خاک ورزی و آبیاری ازنظر عملکرد دانه روغن درسطح احتمال ۱درصد اختلاف معنی دار داشتند ولی اثرمتقابل تیمارها معنی دار نبود بهدلیل انجام یکساله این آزمایش تاثیرات سیستم های خاک ورزی حفاظتی به طور کامل نمایان نشده و درنتیجه تیمار T1I1 با عملکرد دانه و روغن به ترتیب ۱۰۱۲و۳۹۲ کیلوگرم درهکتار آب مصرفیمعادل ۷۶۲۰ مترمکعب درهکتار قابل توصیه می باشد.