سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره مقبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
محمد جواد آروین – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طالبیCucumis melo یکی از گیاهان خانواده کدوئیان Cucurbitaceae است و در نقاط مختلف کشور کشت می شود. استفاده از مالچ یا خاکپوش پلی اتیلنی طی سالهای اخیر برای کشت های سبزی و صیفی با اهداف مختلفی توسعه یافته است.به منظور بررسی اثر مالچ روی تنش خشکی سه رقم تجاری هیبرید طالبی (شاهپسندی ، آناناسی ، و گالیا) این تحقیق بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور شامل رقم (شاهپسندی ، آناناسی ، و گالیا) و دو پوشش (شاهد و خاکپوش پلی اتیلن شفاف) انجام شد. پس از پهن کردن ورقه های پلاستیکی روی پشته کشت بذر صورت گرفت. در مراحل مختلف رشد بوته مراقبت زراعی و مدیریت مزرعه اعمال شد. رشد رویشی بوته ، طول بوته ، طول برگ ، عرض برگ ، تعداد ساقه فرعی ، سطح برگ ، تعداد میوه ، میزان رطوبت نسبی و نشت یونی و عملکرد اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که خاکپوش پلی اتیلن طول بوته ، طول برگ ، عرض برگ ، تعداد ساقه فرعی ، سطح برگ و اندازه میوه را در تیمارهی خاکپوش دار به ترتیب در رقم شاهپسندی ۸۱% ، ۲۶% ، ۶% ، ۵% ، ۴۲% ، ۳۳% و در رقم اناناسی ۹۱% ، ۱۷% ، ۲۷% ، ۳۵% ، ۱۳۳% ،۴۹% و در رقم گالیا ۷۶% ، ۲۱% ، ۲۴% ، ۱۳% ، ۸۳% ، ۵۰% نسبت به شاهد (تیمارهای بدون مالچ) افزایش یافت و محتوای رطوبت نسبی در هر سه رقم در تیمارهای کالچ ددار نسبت به تیمارهای بدون مالچ در رقم شاهپسندی به میزان ۱۶/۶ در آناناسی ۱۵ و در گالیا ۱۱/۳ درصد بیشتر و نشت یونی به میزان ۱۰% در رقم شاهپسندی ، ۱۶% در آناناسی و ۸/۶درصد در گالیا نسبت به شاهد کمتر بود.تیمار پلی اتیلنی تعداد میوه را در رقم شاهپسندی به میزان ۴۲% در اناناسی ۲۱% و در گالیا ۲، به شاهد افزایش و عملکرد را در رقم شاهپسندی به میزان ۴۶% در اناناسی به میزان ۲۷ % و در گایا به میزان ۵۱%نسبت به شاهد افزایش داد.