سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خوشخرام – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
عبدالمجید رضایی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان،
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر خاکورزی و مدیریت بقایا بر رشد اولیه ذرت علوفهای در کشت دوم بعد از جو آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان صورت گرفت. آزمایش به صورت کرت های نواری در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. خاکورزی شامل استفاده از برگرداندار، دندانه ایرانی و دیسک و مدیریت بقایا نیز به صورت حفظ ۱۰۰ درصد بقایا، حفظ ۵۰ درصد بقایا، سوزاندن ۱۰۰ درصد بقایا و سوزاندن و ۵۰ درصد بقایا بود. اثر خاکورزی بر درصد ظهور گیاهچه، ارتفاع بوته در ۶ برگی، عملکرد تر و وزن خشک نهایی معنی دار گردید. اثر مدیریت بقایا تنها بر روی درصد ظهور گیاهچه، طول ریشه چه، طول ساقه چه، ارتفاع بوته در ۶ برگی، وزن تر بوته در ۶ برگی، وزن خشک بوته در ۶ برگی، ارتفاع نهایی، عملکرد علوفه تر و وزن خشک ذرت معنی دار گردید. اثر متقابل خاکورزی و بقایا بر ارتفاع بوته در ۶ برگی، ارتفاع نهایی و عملکرد علوفه تر در سطح معنی داری بود. با توجه به اینکه بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک در تیمار استفاده از دندانه ایرانی و سوزاندن ۱۰۰ درصد بقایا بدست آمد، به نظر میرسد استفاده از این تیمار با توجه به اهداف زراعی در کوتاه مدت در شرایط کشت دوم در منطقه برای ذرت علوفهای بالاترین عملکرد را ایجاد کند.