سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه عمران و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به هدف دستیابی به تاثیر خاکستربادی برخواص هیدرولیکی خاکهای ماسه ای مسلح شده با ژئوتکستایل درکانالهای انتقال آب درصدهای مختلفی ازخاکستر بادی درماسه مسلح درنظر گرفته شده و باانجام آزمایشات هیدرولیکی نقش خاکستربادی درآبگذری و گرادیان هیدرولیکی ماسهمسلح مورد بررسی قرارگرفته است نتایج آزمایش نشان میدهد که نرخ آبگذری جریان ازماسه مسلح با افزایش درصد خاکستر بادی درکانالهای آبی دارای ماسه بطرز چشمگیری کاهش می یابد و می تواند به حدود ۰/۴ درصد مقدار اولیه برسد همچنین ازنقطه نظر هیدرولیکی مناسب ترین مقدار خاکستر بادی درکانالهای خاکی ماسه ای که با ژئوتکستایل مسلح می گردد حداکثر ۲۰ درصد پیشنهاد میگردد.