سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبری – دکتری جامعه شناسی دانشجو

چکیده:

خانواده و دانشگاه بهعنوان دونهاد موثربرفرایند اجتماعی شدن ازطریق انتقال ایده ها ارزشها و هنجارهایا جتماعی به افراد از مهمترین کانونهای ایجاد توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی درسطح جامعه محسوب می شوند وحتی بسیاری از جامعه شناسان تفاوت درسرمایه اجتماعی افراد را ناشی از تفاوت درزمینه های خانوادگی و آموزشی آنها میدانند دانشجویان نیز درمقایسه با دیگر لایه های جامعه مانند نهادهای رسمی و غیررسمی و مشاغل مختلف اجتماعی نسبت به این دو نهاد خانواد ه و دانشگاه از اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار میب اشند لذا تحقیق حاضر با استفاده از روش مطالعه ی اسنادی وکتابخانها ی به مقایسه دیدگاه ها و تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی از دیدگاه متفکرانی همچون پوتنام کلمن بوردیو و… پرداخته و نقش خانواده و دانشگاه درسرمایه اجتماعی دانشجویان را مورد بررسی قرارداده است نتایج تحقیق بیانگر آن است که متغیرهایی مانند خاستگاه خانوادگی اقامت درشهریاروستا درآمد خانواده سطح تحصیلات والدین الگوی زبانی خانواده دین باوری و تعهد دینی و میزان استفاده از رسانه های همگانی درخانواده دانشجو از مهمترین متغیرهای موثر برسرمایه اجتماعی دانشجویان میباشد.