سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمدحسین سعیدی راد –
محمدحسن اسدیان – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس
علیرضا مهمیز – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رقم انار ( شیشه کعب و اردستانی )، رو ش های مختلف بسته بندی مزرعه ای میوه و استفاده از موادنرم کننده (سبد های پلاستیکی با ظرفیت ۲۰ کیلوگرم، جعب ههای چوبی با ظرفیت ۲۵ کیلوگرم هر کدام همراه با پوشال کاغذیبه عنوان ماده نرم کننده و کیس ه های کنفی)، مسافت حمل و نقل جاده ای(با فاصله ۳۰ و ۲۰۰ کیلومتری) و روش های بسته بندی نهایی از جهت تعداد میوه در هر بسته (جعبه ای با شانه یک ردیفه، جعبه ای دو ردیفه و جعبه ای سه ردیفه ) بر کاهش ضایعات وصدمات وارده و افزایش عمر انباری میوه انار انجام شد . پیش از بسته بندی نهایی انارهایی که دارای صدمات ظاهری و قابلمشاهده در پوسته بودند جدا شده و پس از توزین صدمات وارده به عنوان درصدی از وزن کل نمونه محاسبه شدند . سپس بسته بندی نهایی انجام و پس از سه دوره انبارداری ( یک ماهه، دوماهه و سه ماهه ) صفات کمی و کیفی میوه بررسی شدند . نتایج نشان داد که حمل و نقل جاده ای فاکتور مهمی در خسارت های ناشی از آسیب مکانیکی است و کاهش وزن میوه با با افزایش طول مسیر حمل و نقل افزایش یافت . همچنین میزان کاهش وزن میوه در سبد های پلاستیکی نسبت به جعبه چوبی و کیسه کنفی کمتر بود . در هنگام نگهداری در سردخانه ، بسته بندی میوه در جعبه های دارای سه ردیف شانه سبب ایجاد کاهش وزن بیشتری شد