سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائزه نیک انجام – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سرامیک دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – دانشیار گروه سرامیک دانشگاه تربیت مدرس
نسترن ریاحی نوری – عضو هیات پژوهشی گروه غیر فلزی پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این تحقیق، سنتز نانوپودر فلورید لیتیم (LiF) به روش سل – ژل مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف این تحقیق، بررسی اثر تغییر نوع حلال بر ریزساختار نانو پودر فلورید لیتیم است. مواد اولیه بکار رفته عبارت است از استات لیتیم دی هیدرات (LiCH3COO.2H2O) ، اسید تری فلورواستیک (TFA) به ترتیب به عنوان منابع لیتیم و فلوئور و حلال های آلی مانند اسید استیک، اتانول مطلق، اتیلن گلیکول و آب دیونیزه. این کار با انحلال نمک استات لیتیم دی هیدرات در هر یک از حلال های مذکور آغاز و سپس با افزودن مقدار مناسب TFA به آنها ادامه یافت. پس از تهیه سل و متعاقب آن ژل، ژل مورد نظر در دمای ۱۰۰oC خشک گردید . سپس ژل خشک شده در دمای ۳۰۰oC کلسینه شد. نتایج XRD و DTA دمای تجزیه حرارتی و تشکیل نانو ذرات LiF را نشان داد. همچنین شکل و اندازه ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. مناسب ترین حلال، اسید استیک تشخیص داده شد که از طریق آن نانو ذرات فل ورید لیتیم با اندازه تقریبی ۵۰ تا ۸۰ نانو متر بدست آمد. شکل ذرات برای حلال های مختلف، مخلوطی از شکل های مکعبی و بی قاعده مشاهده شد.