سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینا
مینا زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

علیرغم تحقیقات وسیعی که در زمینه شناسایی کانی های کائولینیت و کلریت در شرایط حضور توام آن ها در نمونه رسی انجام شده، اما در زمینه کمی کردن تغییرات شدت طیف اشعهx آن ها بهخصوص در حضور کربنات تحقیقات محدودی صورت گرفت هاست. از آ نجایی که وجود کربنات در خاک رس باعث افزایش ظرفیت بافرینگ آن می شود، تشخیص این دو کانی با آماده سازی اسیدی را دچار مشکل م یکند. در این پژوهش به منظور مطالعه کمی نتایج با استفاده از طیف اشعه X از کائولینیت منطقه زنوز تبریز و کلریت شیست منطقه شمال غربی همدان استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، میزان افت شدت پیک کائولینیت و کلریت در نتیجه آماده سازی اسیدی تقریبا برابر و نزدیک به ۵۰ ٪ بوده در حالی که میزان افت پیک کائولینیت در آماده سازی حرارتی ۷۱ ٪ و در نمونه کلریت ۱۷ ٪ بودهاست