سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربان پور ارانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
محمدشریف زارعی – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
مهدی محمدی مهر – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این تحقیق اثر حرارت روی کمانش پیچشی نانولوله کربنی دوجداره بر بستر الاستیک از نوع پاسترناک بررسی میشود. همچنین بر اساس مدل مکانیک پیوسته غیر موضعی، معادلات حاکم بر کمانش برای یک پوسته استوانهای بدست آمده، سپس این معادلات به یک نانو لوله دوجداره تعمیم داده شدهاند. در این تحقیق علاوه بر حرارت و محیط الاستیک، اثر مقیاس کوچک طول و نیروهایواندروالسی نیز در نظر گرفته شدهاند. همچنین برای شبیه سازی برهمکنش بین ماتریس پلیمری (محیط الاستیک) و جداره بیرونی نانولوله از مدل پاسترناک استفاده شدهاست. نتایج عددی این تحلیلنشان میدهد که بار بحرانی کمانش در مودهای میانی اتفاق میافتد. علاوه بر این کمانشبرای مدل پاسترناک نسبت به مدل وینکلر دیرتر اتفاق میافتد. نتایج نشان میدهد هنگامیکه محیط الاستیک بسیارصلب باشد، بار کمانش برای هر دو مدل وینکلر و پاسترناک مستقل از مقدار این دو مدل میباشد. همچنین از نتایج دیده میشود که بارکمانش با افزایش تغییرات دمایی کاهش مییابد.