سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید حق نویس – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
طاهره علی حیدری بیوکی – کارشناس مرکز پژوهش بانک توسعه صادرات ایران

چکیده:

توسعه پایدار به مفهوم حرکت برمحور انسان ـ محیط زیست است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی عدالت اجتماعی را مورد توجه قرارمیدهد و عدالت اجتماعی یکی ازشاخص ترین مهم درسیستم اقتصادی یک کشور میباشد کانون توجه مطالعه کنونی آزمون روابط هدفمند یارانه ها برافزایش عدالت اجتماعی و تاثیر آن برتوسعه پایدار درایران میباشد باتوجه به کارآمدی پویایی شناسی سیستم درحوزه ها وموضوعاتی چون مسائل اجتماعی و مدیریتی مطالعه کنونی منطبق براین رهیافت با استفاده از متغیرهای چون تورم بیکاری قیمت تمام شده بوده است نتایج نشان میدهد پرداختیارانه نقدی می تواند باعث تورم کاهش قدرت خرید و نهایتا فشاربرقشرکم درآمد جامعه می گردد.