سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین عالیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران
امید انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – دانشیار دانشگاه تهران
مسعود کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران

چکیده:

جوانه زنی و استقرار گیاهچه مراحل مهمی از زندگی گیاه کامل و همچنین حساس ترین مراحل زندگی گیاه نسبت به تغییرات محیط پیرامون هستند. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل دو فاکتور پوسته ( همراه با پوست و بدون پوست) و تنش خشکی با پلی اتیلن گلایول در شش سطح ۰ و ۲- و ۴- و ۶- و ۸- و ۱۰- بار بود. آزمون به صورت تست جوانه زنی استاندارد در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد انجام شد. اثر تیمار حذف پوست بر شاخص های جوانه زنی (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقچه، درصد گیاهچه نرمال، وزن تر و خشک گیاهچه) در سطح ۱ درصد معنی دار بود. اثر تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی نیز در سطح ۱ درصد معنی دار بود. میانگین درصد جوانه زنی بذور با پوست ۳۹ درصد بود در حالی که تیمار حذف پوست ۹۱ درصد گردید.