سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید ولی نتاج بهنمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی روزبهان ساری
محبوبه معطلی رازلیقی – دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه غیرانتفاعی علامه امینی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق جمع آوری اطلاعات در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی و اهرم مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور تحقیق حاضر با انتخاب ۱۴۰ شرکت از ۸صنعت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته که این اطلاعات در فاصله زمانی سالهای ۸۵ الی ۸۹ تهیه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در پژوهش های پیشین نشان داده شده است که اندازه بزرگترهیئت مدیره تاثیر منفی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس دارد و همچنین حضور اعضای غیر موظف ،به توان اعضای هیئت مدیره دربهبود عملکرد شرکت کمک می کند .دوگانگی مدیر عامل، اندازه شرکت ، اهرم مالی و بازده دارایی بر روی ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد . در پژوهش حاضر ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشدو اندازهیئت مدیره ،دوگانگی مدیر عامل، استقلال اعضای هیئت مدیره ،درصد سرمایه گذاری نهادی و اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل، همچنین اندازه شرکت ،بازده دارایی به عنوان متغیر کنترل می باشد.