سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی گلشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جواد نصر – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
اکبر یعقوب فر – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
علی محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

پروتیین یکی از مهمترین منابع در تغذیه جوجه های گوشتی محسوب می شود و نقش تعیین کننده ای در تولید را به خود اختصاص میدهد. به دلیل کاهش هزینه و کمبود پروتیین در منابع مختلف حیوانی و گیاهی سعی می شود از اسید های آمینه یا مکملها در تغذیه و جیرههای طیور استفاده شود. لذا آزمایشی به منظور تعیین اثرات اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و سطوح مختلف احتیاجات اسیدآمینه متیونین بر افزایش وزن بدن جوجه های گوشتی نر سویه آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل ۶ تیمار، ۶ تکرار و به روش فاکتوریل ۳×۲ ( فاکتور اول، شامل ۲ سطح اسید آمینه کل و قابل هضم خوراک مصرفی و فاکتور دوم ۳ سطح، اسیدآمینه متیونین) انجام شد. بر اساس این آزمایش در دوره های ۰ تا ۲۱ و ۰ تا ۴۲ روزگی قابلیت هضم اسیدهای آمینه و افزایش ۱۰ درصدی متیونین بیش از توصیه ( ۱۹۹۴ ، NRC) بر مقدار خوراک مصرفی روی افزایش وزن بدن تاثیر معنی داری داشت، ولی این تاثیر در دوره ۲۱ تا ۴۲ روزگی معنی دار نبود . نتایج این آزمایش نشان می دهد با توجه به ترکیب جیره غذایی که با کنجاله سویا و ذرت تنظیم شده است استفاده از شیوه جیره نویسی با اسید آمینه قابل هضم و افزایش ۱۰ درصدی احتیاجات متیونین بیشتر از توصیه (۱۹۹۴،NRC) می تواند باعث افزایش وزن بدن و در نهایت تولید شود.