سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار زراعت دانشگاه تهران
آرش محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
سیامک عزیز خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

جوانه زنی اولین مرحله حساس د رچرخه زندگی کیاهان به شمار رفته که تعیین کندده استقرار مطلوب گیه عملکرد نهایی آن است. تنش خشکی ممکن است سبب تاخیر یا کاهش جوانه زنی گشته و یا حتی به طور کامل مانع جوانه زنی گردد. به منظور مطالعه تاثیر جیبرلین بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب در طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف جیبرلین ( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ ppm) و تنش خشکی (۰(آب مقطر)، ۲- و ۴- و ۶- و ۸- بار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تنش خشکی و جیبرلین بر صفات درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص طولی و وزنی گیاهچه معنی دار بود ( سطح احتمال ۱ درصد). همچنین اثر متقابل جیبرلین ×تنش خشکی بر صفات ذکر شده معنی دار شد ( سطح احتمال ۱ درصد) . نتایج نشان داد که کاربرد جیبرلین صفات درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه را افزایش داد. بر عکس افزایش سطوح تنش منجر به کاهش درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه گردید. به طور کلی نتای نشان داد که کاربرد جیبرلین اثرات خشکی را تخفیف داده و منجر به افزایش مولفه های جوانه زنی گردید.