سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل نظری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
محمد رضا شهبازی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر تاثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی مراکز آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان می باشد. برای این منظور پرسشنامه ای تهیه و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی و اطمینان از پایانی آن، داده ها از نمونه های مورد مطالعه ۱۴۰ نفر (شامل ۹۲ نفر معلم و ۴۸ نفر مدیر مدرسه) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، جمع اوری گردید. این داده ها با توجه به سوال های تحقیق و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند آزمون T، تک نمونه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که آگاهی معلمان و مدیران از مبانی و مفاهیم کلیدی کارآفرینی در سطح پایین می باشد و تاکید بر ضرورت آموزش کارآفرینی در مراکز آموزشی دارد. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق راهکارهایی برای افزایش آگاهی معلمان و مدیران پیشنهاد شد.