سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قنادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
علی شعبان – کارشناس زمین شناسی ساختمانی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
سیدکیوان حسینی – استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی جهت یابی شکستگی ها ی سنگ مخزن سازند مزدوران ب ا استفاده ازبرداشت های میدانی و تاثیر آن ها بر بازیافت سنگ مخزن مزدوران به وسیل هی فرایندهای سیلاب زنی با آب ۱وپلیمر ۲ می باشد. شکستگی ها یکی از مه مترین عوامل موثر بر بازیافت مخازن هستند. بررسی شیب شکستگ یها در انتخاب روش بازیافت مخازن بسیار مهم است. با توجه به مطالعات انجام گرفته بر روی شکستگی های سنگ مخزن سازند مزدوران بهترین روش بازیافت استفاده از روش سیلابزنی با آب و یا استفاده از هر د و روش سیلابزنی آبی و پلیمری میباشد.