سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ریحانه سلطانی – کارشناسی ارشد
محسن گرجی – کارشناسی ارشد
محمد معروفی – استادیار

چکیده:

به منظور ایجاد و تثبیت شکل و فرم در لباس از لایی چسب استفاده می گردد. در این تحقیق تاثیرنحوه قرارگیری لایی بر خواص خمشی پارچه لایی دار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه نوع لایی بی بافت با وزن و سختی خمشی متفاوت و یک نوع پارچه پیراهنی در جهت های تار به تار چسبانده و سختی خمشی در زوایای ۰ ,…,۳۰,۱۵ , ۱۵۰ و ۱۶۵درجه با تئوری های موجود برای سختی خمشی پارچه مقایسه شد. همچنین با ثابت نگه داشتن جهت تار پارچه و تغییر جهت لایی در زوایای ۰ ,…,۳۰,۱۵ , ۱۵۰ و ۱۶۵درجه با تئور یهای موجود سختی خمشی پارچه و لایی مقایسه شد.با استفاده از آنالیز همبستگی مشخص شد, می توان با استفاده از تئوریهای موجود، خمش پارچه فیوز شده را در زوایای مختلف اتصال پیش بینی نمود. همچنین مشخص گردید سختی خمشی پارچه فیوز شده با مجموع سختی خمشی پارچه و لایی رابطه دارد.