سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پدرام سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید شجاعی باغینی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن خطیبی نیا – دانشجوی دکتری

چکیده:

درسالهای اخیر بررسی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده ازتحلیل دینامیکی افزاینده و مجموعه ای از شتاب نگاشت های زلزله ها انجام می پذیرد به علت هزینه زیاد محاسبات این روش سعی میشود از مدلهای دو بعدی برای معادل سازی سازه ها استفاده شود اما این مدلهای دو بعدی نمایانگر عملکرد واقعی سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی نمی باشند لذا باید از مدل سه بعدی و تحلیل دینامیکی افزایشی دو مولفه ای استفاده شود موضوع مهم دراین تحلیل زاویه ی اعمال زلزله برسازه سه بعدی میب اشد دراین مقاله با استفاده ازتحلیل دینامیکی افزاینده دو مولفه ای تغییرات زاویه برخورد زلزله برپاسخ سازه بررسی شده است نتایج نشان میدهد درعملکرد لرزه ای این سازه ها باید ترکیبی اززوایای مناسب درنظر گرفته شود.