سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب ابراهیمی – دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ای
مهدی خوشنمک –
عباس بزرگنیا – استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ
مریم قیاسی – بخش بهداشت و بیماری ها،پژوهشکده اکولوژی دریا خزر

چکیده:

در این پژوهش جهت بررسی اثر جنس بر روی پارامترها ی سلولی و بیوشیمیایی خون در ماهیقزل اللی رنگین کمانن از ماهیان بالغ۲-۱/۵ ساله که قرار بود برای اولین با تکثیر شوند ۲۰ قطعه ماهی ۱۰ قطعه نر و ۱۰ قطعه ماده به ظاهر سالم پرورش پرورش یافته از ناحیه ساقه دمی خونگیری شده و جهت بررسی به روش استاندارد و ازمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفتند در این تحقیق مواردی از قبیل هموگلبین گلبول قرمز همائوکریت اندیس های گلبولب MCV,MCH گلبول سفید نوتروفیل ائوزونوفیل لنفوسیت مونوسیت و از پارامترهای بیوشیمیایی مواردی شامل گلوکز کلسترول تری گلسیرید اسپارات امینو ترانسفر ازASTالانین امینو ترانسفر از ALT توتتال پروتئین البومین کلسیم و فسفر مورد بررسی و داده های حاصل به وسیله نرم افزار SPSS.17 در صورت نرمال بودن از ازمون واریانس یک طرفه و تست دانکن در سطح اطمینان ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند نتایج بیانگر ان بود که در بررسی فاکتورهای خونی بین گروه های نر و ماده اختلاف معنی داری وجود داشت و تنها اختلاف عددی مشاهده شد ۰/۰۵<p اما در بررسی شیمیایی پارامترها در گروه های جنسی اختلاف معنی دار در میزان البومین توتال پروتئین فسفر ALT و کلسترول مشاهده شد و در بیشتر موارد میزان پارامترهای فوق در ماهی ماده افزایش بیشتری را نسبت به ماهی نر نشان می داد ۰/۰۵>p