سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب اکبری شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ا
فرشته نعیم پور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف در این تحقیق، بررسی تاثیر نوع جمعیت میکروبی و مواد مغذی در بازدهی دنیتریفیکاسیون هتروتروف برای آب چاه ساختگی آلوده به نیترات با استفاده از بیوراکتور ناپیوسته متناوب بود . جمعیت میکروبی موردبررسی شامل لجن گرفته شده از حوضچه هوادهی پتروشیمی شازند، حوضچه انوکسیک ایران خودرو و حوضچه انوکسیک شیر پگاه تهران بودند. نتایج تحقیق نشان میدهد که جمعیت میکروبی گرفته شده از شیرپگاه تهران منجر به بازدهی بالاتری میگردد. همچنین نتایج آزمایشات انجام شده بر روی اثر مواد مغذی مختلف نشان میدهد که نوع منبع کربن، نسبت کربن به نیتروژن، دماpH نوع جمعیت میکروبی و میزان تلقیح از عوامل موثر در دنیتریفیکاسیون هتروتروف میباشند، در حالیکه محلول عناصر کم مقدار و نسبت فسفات به نیترات تاثیر چندانی بر بازدهی حدف ندارند