سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین رحیمی – دانشیار بخش مهندسیمکانیک دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر نادری –
شهرزاد نوری –

چکیده:

دراین مقاله یک ایده جدید برای تولید جمعیت اولیه به نام جمعیت اولیه شبه تصادفی مرزی در الگوریتم ژنتیک برای یک مسئله بهینه سازی مقید ارایه می شود سعی می شود دریک مسئله بهینه سازی نحوه تولید جمعیت اولیه شبه تصادفی تشریح و نتایج حاصل با نتایج اجرای بهینه سازی با جمعیت اولیه کاملا تصادفی مقایسه گردد. مسئله مورد نظر بهینه سازی وزن یک ورق کامپوزیتی چند لایه با گشودگی تقویت شده تحت بار برشی است دراین آنالیز از قیدهای معیار خرابی تسای – هیل و بار کمانشی خطی وابسته به ورق به عنوان به عنوان قیدهای طراحی در بهینه سازی استفاده شده است. تعداد لایه ها، ضخامت هرلایه، جهت گیری الیاف، لایه چینی، هندسه گشودگی و جنس ورق متغیرهای طراحی برای بهینه سایز وزن ورق هستند مسئله بانرم افزار Ansys مدلسازی می شود برای سنجش اعتبار مدل نتایج حاصل از آنالیز یک نمونه مشخص با دیگران مقایسه می شود نتایج حاکی از درستی مدل است این مدل به یک کد متصل می شود کد مذکور براساس الگوریتم ژنتیکبا تولید جمعیت اولیه و ارزیابی هم زمان به وسیله نرم افزار بهینه سازی را انجام میدهد طرح ها هبه وسیله نرم افزار در دو مرحله استاتیکی و کمانش خطی آنالیز می شوند.