سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود سالاریه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دام و طیور
سعید خلج زاده – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جعفر یدی –

چکیده:

جهت بررسی اثرات زیانبارجفت ماندگی برعملکرد تولیدمثلی ازداده های یک واحدگاوداری درکرج استفاده شده است نتایج نشان داد که جفت ماندگی تاثیرمنفی معنی داریP<0/05 روی میانگین تولید شیرتاپنج ماهگی درگله داشته و میانگین تولید شیرتا ۵ ماه پس از زایش درجفت مانده ها و غیرجفت مانده ها به ترتیب ۱۸/۲۳و۱۸/۷۷ کیلوگرم درروز بود همچنین جفت ماندگی تاثیر منفی معنی داری P<0/05 روی برخی معیارهای تولید مثلی داشت بطوریکه نرخ تلقیح به ازای هرآبستنی درگاوهای جفت مانده ۰/۱ بیشتر ازغیرجفت مانده ها بود همچنین تعدادروزهای باز نیزدرگاوهای جفت مانده ۱۵/۳۶ روز بیشتراز گروه شاهد بود که دارای اختلاف معنی داری P<0/05 بود آنالیز داده ها به روش GLM درنرم افزارSAS صورت گرفت نتیجه کلی اینکه جفت ماندگی به دلیل افزایش احتمال رشد و تکثیرعوامل میکروبی ثانویه اکثرا موجب عفونتهای رحمی شده و پیامد آن نرخ تلقیح مصنوعی و طول روزهای بازافزایش و میزان تولید شیرکاهش چشمگیر می یابد.