سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا نیکخو – کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
پیروز مرعشی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید پورانوری – دانشجوی دکترای مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعت
مسعود علیزاده شمس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت

چکیده:

در سال های اخیر توجه فراوانی به استفاده از فولادهای زن گنزن در ساخت واگ نهای قطار درو نشهری و برو نشهری شده است. جوشکاری نقط های مقاومتی فرایندی غالب در ساخت بدنه وسائل نقلیه است. مقال هی حاضر به بررسی اثر جریان، به عنوان یکی از مه مترین متغیرهای جوشکاری نقط ه ای مقاومتی، در اتصال مشابه فولاد زن گنزن فریتی ۴۳۰AISI م یپردازد. برای مطالعه جو شپذیری این فولاد، بررسی های ماکروساختاری، میکروساختاری و آزمون کشش- برش انجام شد. ارتباط بین جریان جوش و نیروی بیشینه کششی، جاب هجایی بیشینه کششی، انرژی بیشینه کششی، قطر دکمه جوش و عمق فر ورفتگی الکترودها در بازه جریان ۷ تا ۱۲ کیلوآمپر بررسی شد. مشاهده شد که ریزساختار جوش متشکل از فاز غالب فریت، مقدار کمی مارتنزیت در مرزدانه ها و رسوبات در زمینه بوده و شکست تمامی نمونه ها به صورت محیطی است. همچنین، با افزایش جریان، نیروی بیشینه، قطر دکمه جوش و عمق فرورفتگی الکترودها افزایش م ییابد ولی انرژی بیشینه و جاب هجایی بیشینه کششی پس از چند مرحله افزایش، تقریباً ثابت باقی م یماند. در نتیجه، جریان بهینه جوشکاری این فولاد، برای شرایط مورد بررسی در این پژوهش، ۹ کیلوآمپر است و نیازی به مصرف انرژی الکتریکی بیشتر نیست.