سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد گروه آب، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران
هدیه میربابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ایران، دا

چکیده:

امروزه تولید زباله در جوامع بشری به عنوان یک مسئلهی زیست محیطی، توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. سیستم مدیریت زباله بسته به شرایط، از اجزای مختلفی جهت جمعآوری، تصفیه و دفع مواد زائد تشکیل میشود؛ و یافتن عواملی که در عملکرد مناسب سیستم و هر یک از اجزای آن موثرند از گزینههایی است که میبایست مورد بررسی قرار گیرند. از جمله عوامل تاثیرگذار بر سیستم مدیریت زباله شهری و اجزای آن کیفیت زباله جمعآوری شده است، که تاثیر بسزایی در همهی بخشها به جای خواهد گذاشت. در این مقاله به بررسی اثر تفکیک زباله در مبدا که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زباله جمعآوری شده است میپردازیم. ماهیت پویای مقدار و ترکیبات زبالهی تولید شده استفاده از رویکرد پویایی سیستم را به منظور بررسی سیستم مدیریت زباله توجیه می- نماید. هدف از این بررسی در نظر گرفتن هزینهها و مزایای تفکیک زباله در مبدا است. نتایج به دست آمده نشان میدهد با افزایش درصد زبالهی تفکیک شده در مبدا و با بهبود کیفیت محصولات تولید شده از فرایندهای بازیافت و کامپوست با اینکه هزینه ناشی از تفکیک زباله به سیستم اعمال میگردد، کل هزینه کاهش مییابد.