سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیاوش زواری – دانشجوی کارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالحسین سمیع – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدنورالدین طباطبایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این تحقیق به منظور برآورد عملکرد گوساله های هلشتاین در پاسخ به سطوح مختلف جایگزینی گندم به جای ذرت انجام شد. در این تحقیق از ۳۲ گوساله هلشتاین با میانگین وزن ۵/ ۴۴ کیلوگرم استفاده گردید. ترکیب اجزای جیره براساس در صد جایگزینی، مقادیر صفردرصد(شاهد)، ۲۰ درصد( جیره ۲ )، ۴۰ درصد( جیره ۳ ) و ۶۰ درصد( جیره ۴ ) ذرت با گندم قبل و بعد از شیرگیری بود .درصد پروتئین و انرژی برای همه تیمارهای آزمایشی یکسان برآورده شد. همه گوساله ها دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند و هر گوساله در یک جایگاه انفرادی نگهداری شد. مقدار مصرف ماده خشک( DMI )، طی دوره آغازین رشد ( ۵۵ – ۲۸ روزگی ) و دوره پایانی رشد( ۸۴ – ۵۵ روزگی) برای گروه ۲۰ و ۴۰ درصد به شکل معنی داری بیشتر از تیمارهای ۶۰ درصد و شاهد بود ( ۰۵ / .(P < 0 متوسط افزایش وزن روزانه ( ADG ) برای تیمارهای ۶۰ و ۴۰ درصد در طی دوره آغازین رشد ( ۵۵ – ۲۸ روزگی) نسبت به تیمارهای ۲۰ درصد و شاهد به شکل معنی داری بیشتر بود( ۰۵ / P < 0 ). راندمان غذایی ( G:F ) برای تیمارهای ۶۰ و ۴۰ درصد، طی دوره آغازین رشد نسبت به تیمارهای ۲۰ درصد و شاهد بیشتر بود. متوسط سن شیرگیری به ترتیب برای تیمارهای شاهد، ۲۰ درصد، ۴۰ درصد و ۶۰ درصد، ۶۶ ، ۵۲ ، ۵۱ و ۵۹ روز بود. با توجه به نتایج مذکور پیشنهاد می شود که گندم را می توان تا ۵۰ درصد ذرت در جیره های کنسانتره متداول که معمولاً بر اساس ذرت و جو هستند جایگزین نمود بدون هیچگونه مشکلات هضمی نظیر اسیدوز و کاهش در مقدار مصرف ماده خشک و متوسط افزایش وزن روزانه