سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدموسی میرابوالحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
دلشاد قادریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
مهدی تاجبخش شیشوان – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
مهدی قیاسی – دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

گندم ۱۸-۱۵ درصد مصرف مواد غذایی مردم جهان را تشکیل میدهد بنابرانی استفاده از مواد مختلف شیمیایی جهت پیش تیمار پرایمینگ بذور گندم جهت تسریع جوانه زنی استقرار سریع گیاه چه و همچنین تولید گیاه چه های قوی و پرمحصول می تواند نقش مهمی در افزایش محصول گندم در جهان داشته باشد آزمایشی به منظور بررسی اثر تیمار بذر با دوزل که یک محرک رشد است برخصوصیات جوانه زنی بذرگندمدر آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال ۹۰ انجام شد سطوح مختلف دوزل شامل غلظت های ۰/۵ و ۱و ۱/۵ و ۲ درصد بود آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و در ۳ تکرار و با ۵ تیما رانجام شد نتایج نشان داد که دوزل به طور معنی داری موجب بهبود صفات درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشچه و طول گیاه چه بذر گندم نسبت به شاهد م یشود.