سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده زارع – کرج دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رضا توکل افشاری – کرج دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
جواد شاطریان – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

در این تحقیق تاثیر تیمار نانو ذرات نقره پس از برداشت غده سیب زمینی در کنترل عوارض آلودگی به قارچ فوزاریوم سولانی -عامل بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی بر روی سه رقم اگریا، مارفونا و سانته تحت شرایط آزمایشگاهی در موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج بررسی شد. در این آزمایش غده هی سیب زمینی در دو زمان متفاوت سه ساعت و سه روز پس از مایه زنی در محلول نانو سیلور ۱۵۰ پی پی ام یا آب غلتانده شدند. نتایج حاکی از کاهش رشد قارچ تنها در رقم مارفونا، بعد از اعمال ۱۵۰ پی پی ام یا نانو ذرات نقره در زمان سه روز بعد از میه زنی و افزایش رشد قارچ در رقم سانته، پس از اعمال تیمار در سه ساعت بعد از مایه زنی می باشد. با توجه به این تحقیق میتوان چنین نتیجه گرفت که تاثیر نانوذرات نقره بر رشد قارچ، بسته به خصوصیات رقم متفاوت می باشد. همچنین رقم سانته حساسیت اولیه بیشتری نسبت سایر ارقام دارد و رقم مارفونا در مقایسه با اگریا و سانته نسبت به رشد قارچ فوزاریوم سولانی مقاومت اولیه بیشتری دارد.