سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
مسعود زاده باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

گل بریده ژربرا، یکی از گلهای مهم در صنعت گلکاری به شمار می آید. در تصمیمگیری برای تولید و پرورش این گل، تولیدکنندگان بایستی به طول عمر پس از برداشت آن توجه نمایند. در این پژوهش گلهای بریده ژربرا تحت تیمارهای مختلفی از جمله، ساکارز، ۸- هیدروکسی کوئینولین سیترات( ۱(HQC و استات کلسیم با زمانها و غلظتهای مختلف قرار گرفتند. این آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. در این پژوهش صفات مرتبط با دوام و کیفیت گل( عمر گلجایی، خمیدگی ساقه و جذب آب) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که تیمار HQC می تواند جذب آب را در سطح بالاتری نسبت به سایر تیمارها حفظ نماید. همچنین در تیمارهای اعمالی، استات کلسیم صفت خمیدگی و عمر گلجایی را با اختلاف معنیداری( ۵ درصد) نسبت به سایر تیمارها بهبود بخشید. عمر گلجایی در تیمار استات کلسیم در مقایسه با تیمار شاهد بیش از ۴ روز افزایش نشان داد که نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنیداری داشت