سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا فرخی – کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، دانشگاه تهران، کرج
حسن علیزاده – استاد دانشگاه تهران، کرج
حمید رحیمیان مشهدی – استاد دانشگاه تهران، کرج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تیمار علف‌کش گلیفوسیت بر روی ریزوم قیاق، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران (کرج) انجام شد. آزمایش‌ به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. عوامل آزمایش شامل مراحل سم‌پاشی و غلظت‌های مختلف علف‌کش گلیفوسیت به صورت دزهای کامل و شکسته بود. میزان خسارت گلیفوسیت بر روی ریزوم‌ها به وسیله تعیین درصد کاهش وزن خشک، حجم و تعداد جوانه‌های ریزوم‌ها ۴ هفته بعد از تیمار، ارزیابی و به منظور بررسی کیفیت گیاهچه، رشد مجدد شاخه‌ها از ریزوم، ۴۲ روز بعد از برداشت اندام‌های هوایی بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمار علف‌کشی در مرحله گلدهی با غلظت ۲+۲ لیتر در هکتار بیشترین کاهش را در میزان وزن خشک، حجم ریزوم و رشد مجدد ریزوم‌ها فراهم آورده ولی تعداد جوانه‌ها در این مرحله افزایش یافت و دزهای شکسته از این نظر نسبت به دزهای کامل بهتر عمل نمودند.