سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه خوراشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
سیدعلیرضا موحدی نائینی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از عوامل موثر در بالا بردن سطح تولیدات کشاورزی استفاده بهینه از کودهای شیمیایی است. به منظوربررسی تاثیر تیمارهای کودی و سطوح مختلف پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم دیم، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹-۹۰ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اجرا شد. تیمارهای کودی شامل اوره + سولفات پتاسیم + دی آمونیوم فسفات بصورت الف-۰،۰،۰ ب-۲۰۰،۰۲۵۰ ج-۲۵۰،۱۰۰،۲۰۰ د-۲۵۰،۲۰۰،۲۰۰ ،کیلوگرم در هکتار بود. نتای نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر عملکرد دانه، طول خوشه، طول ساقه، وزن هزاردانه، تعداد سنبله در خوشه و تعداد خوشه در مترمربع معنیدار بود. کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم بیشترین افزای در عملکرد و اجزای عملکرد گندم را ایجاد کرد.